Investeringer gjennom Monner innebærer utlån til små og mellomstore bedrifter. Verdien av din investering kan gå både opp og ned, og avkastningen avhenger blant annet av lånets risiko. Ved å låne ut penger utsettes hele beløpet for tapsrisiko, ikke bare avkastningen.

Rente og kredittrisiko 

Alle bedrifter som får søke om lån gjennom vår plattform vil ha gjennomgått en kredittvurdering utført av eksterne rapporter som vi henter fra Experian, og basert på bedriftens kredittscore og flere andre faktorer settes en rente på lånet. Renten på lånet kan justeres høyere enn risikoklasse-intervallet dersom det er
forhold som tilsier at markedet vil forvente en høyere rente.

Tabellen nedenfor viser hvordan 3 % for kredittscore D betyr at estimert risiko for at denne bedriften kan gå konkurs eller få betalingsanmerninger er 3 %. En som har investert i et selskap som havner i en slik situasjon, risikerer å tape hele eller deler av det investerte beløpet, inkludert rente som ennå ikke er betalt.

Vi innhenter i tillegg en rekke informasjon og sikkerhetsstiller det hele ved hjelp av vår interne risikomodell. Deretter er Monners oppgave å gi investorer god innsikt i bedriftens forutsetninger for å betale tilbake lånet. I visse tilfeller kan det være aktuelt med tilleggssikkerhet, men vi vil ikke be bedriftseieren om å pantsette huset sitt. Monners oppgave er derfor ikke å fjerne all risiko, men å synliggjøre risikoen, slik at du som investor kan selv vurdere risikoen i forhold til avkastningen.

Beregn med tap

For å dempe risikoen knyttet til crowdfunding-investeringer, søker mange investorer å investere i en mangfoldig portefølje av virksomheter. Du kan dermed oppnå en god avkastning til tross for at et selskap i din portefølje forårsaker et kredittap. Dette betyr at du bare bør investere en relativt liten del av den investerbare kapitalen din i slike virksomheter, og størstedelen av investerbar kapital skal investeres i tryggere, mer likvide eiendeler. Det betyr også at du bør spre investeringen mellom flere virksomheter i stedet for å investere et større beløp på bare noen få.

Til forskjell fra sparing i aksjer eller fond der verdien av aksjen eller fondet kan stige eller falle over tid, vil det ved utlån være en mulighet for at hele det utlånte beløpet går tapt. Det er derfor viktig at man ikke låner ut penger man ikke har råd til å tape. Vi foreslår derfor at du begrenser utlån i starten og heller øker investeringene i takt med antall lån på vår plattform. Monner foreslår at du aldri låner ut mer enn 10 % av din disponible kapital og at du tenker nøye igjennom hvordan lån på vår plattform passer sammen med dine andre investeringer og spareformer.

Les om hva som skjer hvis en bedrift ikke klarer å betale tilbake lånet sitt her.

Fant du svaret?